Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

Sídlo spoločnosti:
Trinity Production s.r.o
Námestie slobody 9
811 06 Bratislava 
 

IČO: 46915885
DIČ: 2023695091

 

1 Všeobecné základné ustanovenia

(1a) Oboznámenie sa s obchodnými podmienkami nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.suvereno.sk (ďalej iba "obchodník").

(1b) Kúpna zmluva uzavretá zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

(1c) Zaslaním objednávky uzatvára zákazník s obchodníkom kúpnu zmluvu.

(1d) Zákazník je povinný oboznámiť sa pred objednaním tovaru so všetkými informáciami o tovare, ktoré sú k dispozícii v katalógu obchodníka a s týmito obchodnými podmienkami.

 

2 Postup pri objednávaní

(2a) Zákazník si môže objednať produkty, ktoré sú prístupné v tomto katalógu.

(2b) Objednávku je možné zaslať prostredníctvom e-shopu, e-mailom alebo telefonicky. V takejto objednávke je nutné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska s PSČ, adresu pre dodanie tovaru, spôsob platby (dobierka, prevod na účet alebo hotovosť pri osobnom odbere), názov produktu (aj produktové číslo ak je v katalógu), počet objednaných kusov a kontaktné údaje (nutne e-mail aj telefonický kontakt).

(2c) Odoslanie objednávky bude potvrdené e-mailovou správou. V prípade ak po vyplnení objednávky neobdržíte e-mail potvrdzujúci objednávku, prosím kontaktuje nás, neznamená to, že objednávka nebola prijatá a nebude spracovaná.

 

3 Cena a platba za tovar / spôsoby platby

(3a) Ceny zobrazené v katalógu sú konečné (okrem nákladov na dopravu a dobierkového poplatku).

(3b) Obchodník je nie je platcom DPH.

(3c) Zákazník môže za tovar zaplatiť týmito spôsobmi:

a) platba na bankový účet - zákazník prevedie celkovú sumu (tovar + doprava) na účet obchodníka podľa pokynov, ktoré dostane v e-maile.

PLATOBNÉ ÚDAJE PRE SLOVENSKO:

Číslo účtu: 2924889080/1100
IBAN: SK1911000000002924889080
SWIFT/BIC: TATRSKBX

PLATOBNÉ ÚDAJE PRE ČESKO:

Číslo účtu: 6112016100/5500
banka: RB (Raiffeisenbank)
SWIFT/BIC: RZBC CZ PP

b) dobierka - zákazník zaplatí celkovú sumu (tovar + poštovné a balné + doprava + dobierkový poplatok) pri prevzatí tovaru od prepravcu, náklady na dobierku znáša zákazník. Platba dobierkou je možná pri doručení na Slovensku a v Českej republike do sumy max. 100 €. Na dobierku neposielame tovar na objednávku. 

c) platba v hotovosti - zákazník si vyzdvihne tovar osobne a zaplatí až pri prevzatí tovaru. 

(3d) Obchodník je viazaný cenou tovaru, ktorá bola sprístupnená v katalógu v čase zaslania objednávky.

(3e) Vlastnícke právo k tovaru nadobúda zákazník okamihom úplného splatenia celkovej sumy za objednávku.

 

4 Dodanie tovaru a spôsob dopravy

(4a) Obchodník sa zaväzuje expedovať tovar zákazníkovi v čo najkratšom možnom čase. Tovar bude zákazníkovi doručený najneskôr do 30 dní.

(4b) O možnostiach a termínoch dodania tovaru na záväznú objednávku, ktorý nie je na sklade, bude obchodník informovať zákazníka v čo najkratšom možnom čase.

(4c) Zákazník má možnosť voľby medzi týmito spôsobmi dopravy:

 • Doprava kuriérom  
 • Osobný odber

Cena za dopravu závisí od hmotnosti zásielky a vypočítava sa automaticky. Výšku poštovného a balného si budete môcť skontrolovať pred odoslaním objednávky.

Pri objednávke prostredníctvom e-shopu bude cena za dopravu vypočítaná pri vyplnení objednávky a zákazník sa s cenou poštovného bude môcť oboznámiť ešte pred potvrdením objednávky. Informácie o cenách dopravu sú na stránke http://www.suvereno.sk/doprava  

Poštovné a balné pri zásielke na Slovensko a do Českej republiky:

Osobný odber: zdarma

Kuriér pre Českú republiku: 5,90 €

Príplatok za dobierku je: 0,80 €

Objednávky nad 80 € majú poštovné zdarma!

Všetky zásielky posielame najneskôr do 2 pracovných dní (ak nie je pri produkte napísané inak). V prípade platby na účet a tovaru na objednávku odosielame balíky až po pripísaní plnej sumy na náš účet.  V prípade otázok nás kontaktujte na emailovú adresu eshop.suvereno@gmail.com

 

5 Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

▪️ Prosím berte na vedomie, že tak ako Vy, aj ostatní zákazníci chcú dostať tovar v nepoškodenom stave a obale.

(5a)    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní sa riadi §7 - §10 Zákona č. 102/2014 Z.z.:

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 •    tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 •    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 •    tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 •    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 •    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 •    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 •    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 •    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 •    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 •    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 •    predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý obsahuje: oznámenie o odstúpení, číslo objednávky, kontaktné údaje spotrebiteľa vrátane čísla účtu na vrátenie a podpis.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a tiež náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

(5b)    Odstúpenie od zmluvy po zákonnej lehote (t.j. po uplynutí 14 dní od prevzatia tovaru) sa riadi nasledujúcimi podmienkami:

Tovar (aj jeho balenie) musí byť nepoškodený a tovar nesmie javiť známky používania.

Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu do 30 dní od uplatnenia odstúpenia od zmluvy podľa odseku (3).

 

6 Reklamačný poriadok

(6a)    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

(6b)    Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.

(6c)    Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(6d)    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

(6e)    Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese [doplňte adresu]. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

(6f)    Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

(6g)    Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

(6h)    Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

(6i)    Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

(6j)    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

7 Alternatívne riešenie sporov

(7a)    Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop.suvereno@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

(7b)    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

(7c)    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

8 Ochrana osobných údajov

(8a)    Internetový obchod predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov.

(8b)    Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu. Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(8c)    Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

(8d)    Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

(8e)    Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

(8f)    Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom), Slovenská pošta, Kontaktné údaje DHL / Slovak Parcel Servis.

(8g)    Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

 •    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
 •    informácie o spracúvaní osobných údajov
 •    zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
 •    opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

(8h)    Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 •    spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 •    využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
 •    alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

(8i)    Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8j)    S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Aktualizované dňa 08.01.2018